Algemene voorwaarden Upshift VOF

Art. 1 Toepassingsgebied:

Onderhavige algemene voorwaarden gelden op alle handelsrelaties en overeenkomstentussen Upshift VOF met maatschappelijke zetel te Reeboklaan 10, 2970 Schilde, KBO nr.0729.775.243 (hierna “Upshift”) en de klant.

Bij aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden gaat de klant er uitdrukkelijk meeakkoord dat de algemene voorwaarden van Upshift steeds zullen primeren op de eigenalgemene voorwaarden van de klant in het geval er zich tegenstrijdigheden en/of antinomieën voordoen.

Art. 2 Diensten:

Upshift VOF biedt de volgende diensten aan:

Art. 3 Aanbiedingen en offertes:

Alle aanbiedingen en offertes uitgaande van Upshift zijn vrijblijvend tot op het ogenblik vande definitieve aanvaarding door de klant. Upshift behoudt zich dan ook het recht voor om – zolang de klant niet tot aanvaarding is overgegaan – elk aanbod of elke offerte eenzijdig in te trekken.

Een aanbod of offerte blijft geldig tot 30 dagen na de datum van het aanbod of de offertedatum behoudens wanneer het aanbod of de offerte hier zelf van afwijkt.

Zolang de klant de aanbieding of offerte niet heeft aanvaard, zal de klant steeds het rechthebben om van zijn voornemen om te contracteren af te zien.

Pas van zodra de klant de ondertekende offerte en de ondertekende algemene voorwaarden terugzendt aan Upshift komt de overeenkomst tot stand. De aldus tot stand gekomen overeenkomst vervangt alle voorafgaande mondelinge dan wel informele afspraken. Iedere bestelling door de klant, bindt de klant.

De offertes uitgaande van Upshift zijn één en ondeelbaar. Zulks impliceert dat de offerte niet kan worden opgesplitst behoudens het uitdrukkelijk akkoord van Upshift. Indien de klant te kennen geeft slechts een deel van de offerte te verlangen en Upshift hiermede akkoord gaat, dient een nieuwe offerte te worden opgemaakt op grond waarvan er een overeenkomst kan ontstaan.

Een offerte aangeboden door Upshift geldt niet automatisch en onder dezelfde voorwaarden voor toekomstige opdrachten.

De samengestelde prijsopgave in een offerte houdt geen verbintenis in voor Upshift tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, behoudens wanneer Upshift hiermede uitdrukkelijk akkoord gaat

Upshift zal maar overgaan tot uitvoering van de bestelling van zodra zij het voorschot ontvangt behoudens afwijkende vermelding in de offerte zelf. Het bedrag van het te betalen voorschot zal steeds vermeld staan in de offerte.

Art. 4 Annulatie:

De klant kan steeds een gedane bestelling annuleren in zoverre Upshift haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat. Elke annulatie brengt van rechtswege een schadevergoeding meevan 20% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 300,00.

Art. 5 (Op)levering:

Alle eventuele opgaven van (op)leveringsdata dienen beschouwd te worden als indicatief en zullen Upshift geenszins binden behoudens wanneer zulks expliciet is overeengekomen. Inzoverre de goederen en/of diensten met vertraging worden geleverd zal de klant hieraan geenszins enig recht tot schadevergoeding of recht tot prijsvermindering kunnen ontlenen.

Wanneer toch een expliciete leveringsdatum wordt overeengekomen wordt de overeengekomen termijn automatisch geschorst in het geval dat de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, afbeeldingen e.a. (opsomming is niet-limitatief) over te maken binnen een redelijke termijn wanneer hierom door Upshift wordt verzocht.

Van zodra Upshift het gerealiseerde ontwerp of het definitieve product voorlegt of van zodra de klant bijkomende werken bestelt wordt de termijn automatisch gestuit.

Art. 6 Verzoek om bijkomende informatie:

Indien de klant nalaat om 6 weken na een dergelijk verzoek tot bijkomende input (zoals beschreven in art. 5 lid 2 van onderhavige algemene voorwaarden), de gevraagde gegevenste bezorgen, dan zal het restsaldo van de factuur onmiddellijk opeisbaar worden.

Art. 7 Bewaringsrisico van goederen:

In zo verre er zich goederen van de klant zouden bevinden bij Upshift geschiedt zulks uitdrukkelijk op het risico van de klant. Upshift kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor verlies of tenietgaan van enige goederen die haar ter beschikking worden gesteld.

Art. 8 Betaling:

De klant dient bij elke bestelling een voorschot te betalen van 20% van het factuurbedrag dat vermeld staat op de offerte. Bij levering van de bestelling is de klant het saldo van het factuurbedrag verschuldigd.

Facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag middels overschrijving op het rekeningnummer vanUpshift (BE42 0018 7052 4354) van het correcte bedrag en onder vermelding van het factuurnummer.

Van zodra Upshift na de vervaldatum van de factuur overgaat tot het verzenden van eeningebrekestelling geldt een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag meteen minimum van € 100,00 en zal een nalatigheidsintrest van 2% per maand worden aangerekend vanaf de datum van aanmaning tot op de dag van de betaling van het volledige saldo.

In zoverre de facturen van Upshift niet tijdig worden betaald behoudt Upshift zich het recht voor om elke verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten tot op de dag van betaling van het volledige verschuldigde saldo.

Art. 9 Protest:

Indien de klant gebeurlijk een factuur wenst te protesteren dient de klant hiertoe binnen 8dagen na ontvangst van de factuur toe over te gaan. In elk geval geldt dat facturen bijontstentenis aan tijdig protest binnen de genoemde termijnen als definitief dienen te worden beschouwd.

Klachten aangaande geleverde goederen en/of diensten dienen 8 dagen vanaf de levering te worden bezorgd. Schending van deze termijn dient te worden beschouwd als definitieve aanvaarding van de geleverde goederen.

Art. 10 Aansprakelijkheid:

Upshift verbindt zich ertoe om alle bestelde werken en alle verstrekte diensten naar best vermogen en met de nodige zorg uit te voeren. Zulks dient te worden beschouwd en te worden beoordeeld als een inspanningsverbintenis, niet als een resultaatsverbintenis.

In geen geval zal Upshift aansprakelijk gesteld kunnen worden voor fouten in de uitvoering te wijten aan een onvoldoende of verkeerde input van de klant.

Upshift kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout van haarzelf of haar aangestelde met inbegrip van de grove fout, doch met uitsluiting van opzet. In geen geval zal Upshift aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade die de klant of een derde zou lijden ingevolge enige fout of nalatigheid van Upshift of een van haar aangestelde.

In elk geval is de aansprakelijkheid van Upshift voor geleverde diensten beperkt tot hetzij de terugbetaling van de ontvangen prijs, dan wel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Upshift.

De klant erkent dat Upshift niet gehouden zal zijn om een volledig feilloze werking van haar softwareproducten te garanderen. Zulks ingevolge de vele verschillende soorten externe factoren die disruptief kunnen werken op de door Upshift aangeboden softwareconfiguratie.Upshift verbindt zich er toe haar softwareproducten en diensten naar best vermogen en volgens de regels van de kunst te leveren.

De klant verbindt zich er langs zijn kant toe om het nodige te doen om de beveiliging, bewaringen herstelling van haar gegevens te garanderen.

Art. 11 Bijstand van derden:

Upshift behoudt zich steeds het recht voor om – in de mate dat de goede uitvoering van de overeenkomst zulks vereist – bepaalde werkzaamheden te laten verrichten voor derden.

Upshift sluit in elk geval elke aansprakelijk uit betreffende goederen of diensten afkomstig van derden.

Art. 12 Intellectueel eigendomsrecht en bronbestanden:

Zowel Upshift als de klant erkennen dat het concept van de website in beginsel geen bescherming zal genieten door enig Intellectueel Eigendomsrecht. Zulks betekent dat de klant aanvaardt dat een gelijkaardige vormgeving kan worden ontwikkeld en aangeboden betreffende andere door Upshift ontwikkelde websites en webapplicaties aan derden.

Upshift draagt de intellectuele eigendomsrechten die verbonden zijn aan de grafische vormgeving van de website of webapplicatie over aan de klant in de meest volledige zin.

De klant ontvangt eveneens een niet-exclusieve gebruikslicentie voor alle op de website gebruikte codes, geldend voor de beschermingsduur van de code door het auteursrecht.

In zoverre de website gebruik maakt van foto’s, tekeningen, logo’s e.d. die niet werden aangeleverd door de klant, maar die door Upshift elders werden verworven, al dan niet tegenbetaling, dan is de gebruikslicentie afhankelijk van de voorwaarden waartegen voormelde illustraties werden verworven. Upshift kan geenszins verantwoordelijk gehouden worden voor deze content die niet door de cliënt zelf werd verschaft.

Licentie

De klant dient ten allen tijde de Intellectuele Eigendomsrechten van Upshift te respecteren.De klant bevestigt eveneens de nodige inspanningen te zullen leveren om de IntellectueleEigendomsrechten van Upshift te beschermen. In dat verband dient de klant Upshift op de hoogte te brengen van elke inbreuk door derden, gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Upshift waarvan zij kennis neemt na het sluiten van de overeenkomst.

Upshift zal in beginsel niet overgaan tot de aanlevering van bronbestanden die werden gebruikt voor de creatie van het product behoudens wanneer zulks anders is vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen evenwel steeds tegen betaling worden verkregen

Art. 13 Hostingdiensten & domeinnaam:

Voor hosting en domeinnamen maakt Upshift gebruik van diensten van derden. Upshift kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onbeschikbaarheid of fouten te wijten aan derden.

Art. 14 Beëindiging van de overeenkomst:

De overeenkomst zal in principe een einde nemen wanneer de goederen en / of diensten zijn geleverd door Upshift en wanneer alle sommen die ingevolge de overeenkomst verschuldigd zijn door de klant zijn betaald.

In het geval waar de klant een onderhoudscontract afsluit met Upshift, zal dergelijk onderhoudscontract een einde nemen overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst.

Upshift behoudt zich het recht voor om eender wanneer de klant zich schuldig maakt aan enige contractuele wanprestatie de eigen prestaties op te schorten.

Upshift kan de klant zodra zij enige contractuele wanprestatie vaststelt in gebreke stellen.Daarbij zal gelden dat de ingebrekestelling door Upshift aan de klant mag worden gedaan via elk communicatiemedium via hetwelk Upshift en de klant zich reeds onderling hebben bediend. Ten allen tijde zal een ingebrekestelling per aangetekende post als geldige ingebrekestelling worden beschouwd, zelfs indien de partijen zich voordien nog niet van dit medium bedienden. De ingebrekestelling zal ertoe strekken om de tegenpartij te herinneren aan haar contractuele verplichting, daarbij zal Upshift het nodige doen om te eerst op zoek te gaan naar een minnelijke regeling.

In zoverre er niet wordt ingegaan op de ingebrekestelling van Upshift en in het geval waar er geen minnelijke regeling kan worden getroffen, behoudt Upshift zich het recht voor om ten vroegste 7 dagen na voormelde ingebrekestelling over te gaan tot de onmiddellijke eenzijdige verbreking van de overeenkomst.

Wanneer er door Upshift wordt overgegaan tot eenzijdige verbreking van de overeenkomst ingevolge contractuele wanprestatie, zullen alle kosten die hiermede gepaard gaan ten laste komen van de klant, de klant zal eveneens alle tot dan geleverde prestaties door Upshift dienen te vergoeden.

In zoverre de klant een voorschot betaalde zal dit voorschot als definitief verworven doorUpshift beschouwd worden.

Upshift zal steeds in de mogelijkheid zijn om bijkomende schade te vorderen in zoverre zij hiervan het bewijs levert.

Art. 15 Confidentialiteit:

Beide partijen verbinden zich er toe om alle informatie van commerciële- en technische aardgeheim te houden en uitsluitend voor de goede uitvoering van de overeenkomst aan te wenden.

Art. 16 Verwerking persoonsgegevens:

In het geval dat de klant middels de server van Upshift persoonsgegevens verwerkt, dient zulks voorafgaand aan Upshift te worden gemeld. In elk geval zal Upshift worden beschouwd als loutere verwerker van de gegevens, de klant zal daarbij worden beschouwd als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens cfr. de wet d.d. 30 juli 2018betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De klant verbindt zich ertoe om ten allen tijde de desbetreffende wettelijke verplichtingen na te leven. De klant verklaart om in elk geval in te staan voor iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit de miskenning van de wet d.d. 30 juli 2018. De klant verbindt zich ertoe om Upshift te vrijwaren tegen iedere vordering die ingevolge het gebruik van de server vanUpshift door de klant, tegen Upshift zou worden ingesteld.

De klant verklaart er van op de hoogte te zijn dat Upshift de persoonsgegevens zal verwerken die de klant aan Upshift verstrekt opdat Upshift met de klant en diens diensten in contact zou kunnen treden.

De klant kan steeds zijn / haar persoonsgegeven inkijken en / of corrigeren wanneer de klant hierom verzoekt. Upshift zal daarbij aan de aanvrager verzoeken om een bewijs van diens identiteit. Iedere aanvraag tot inzage dan wel tot correctie van de opgegeven persoonsgegevens dient schriftelijk aan Upshift te worden bezorgd.

Zodra Upshift het verzoek met opgave van identiteitsbewijs ontvangt, zal Upshift zich sterkmaken om zo snel mogelijk de desbetreffende persoonsgegevens bij te werken.

Art. 17 Privacy:

Upshift dient alle gegevens die zij van de klant ontvangt te behandelen met zorg en discretie.

Art. 18 Portfolio:

Middels aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden gaat de klant er uitdrukkelijk mee akkoord dat de ontwikkelde dienst wordt opgenomen in het portfolio van www.upshift.be.

Zulks impliceert onder meer maar niet uitsluitend dat Upshift een referentie op haar eigen website zal mogen opnemen naar de ontworpen website of webapplicatie.

Art. 19 Overmacht en imprevisie:

In het geval waar het voor Upshift onmogelijk zal zijn om haar verbintenissen na te komen wegens onvoorziene, onverwachte gebeurtenissen (overmacht / force majeure), is Upshift gerechtigd om haar verbintenissen op te schorten voor de duur van de desbetreffende gebeurtenis. Ook in het geval waar er zich een gebeurtenis voordoet die het nakomen van de prestaties door Upshift niet onmogelijk maakt, doch wel onredelijk zwaar maakt (imprevisie), dient deze gebeurtenis te worden beschouwd als een gebeurtenis die Upshift zal toelaten om haar verbintenissen op te schorten voor de duur van de desbetreffende gebeurtenis.

Voorbeelden van overmacht betreffen oorlog, rampen, staking, lockdown, administrative maatregelen, diefstal, stroompanne, internetstoringen van alle aard, etc. deze opsomming dient als niet-limitatief te worden beschouwd.

Art. 20 Nietigheid:

In zoverre één of meerdere van de bepalingen opgenomen in deze algemene voorwaarden als nietig zou worden beschouwd, komen partijen overeen dat deze nietigheid niet de nietigheid van de overige bepalingen met zich mee zal brengen.

De desbetreffende bepaling dient in het bijzonder te worden omgevormd in een geldige bepaling die de geest van de oorspronkelijke bepaling zo goed als mogelijk benadert.

Art. 21 Forumkeuze – Rechtskeuze:

Geschillen voortvloeiend uit betwistingen aangaande het sluiten, de geldigheid, uitvoering, de beëindiging of de interpretatie van deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

De overeenkomsten van Upshift zijn onderworpen aan het Belgisch recht.